آموزش بازی ورق پیکت Piquet + استراتژی های برنده شدن

آموزش بازی ورق پیکت Piquet + استراتژی های برنده شدن

آموزش بازی ورق پیکت 

دراین مطلب، آموزش بازی ورق پیکت را مرور می‌کنیم. بازی Piquet یکی از انواع بازی ورق پاسور میباشد کـه طرفداران زیادی دارد. افراد میتوانند با یادگیری این بازی سرگرم کننده با پاسور، اوقات بسیار خوبی رابا دوستان خود سپری کنند. البته باید بگوییم کـه این بازی در میان قماربازان هم رواج دارد. در ادامه آموزش بازی کارتی پیکت را بـه همراه استراتژی هاي‌ برنده شدن دراین بازی بـه شـما آموزش خواهیم داد.

 

بازی هاي‌ ورق کـه در ایران با نام بازی هاي‌ پاسور هم شناخته میشوند طرفداران بسیار زیادی دارند. افراد برای سرگرمی، کسب مهارت یا با هدف شرط بندی دراین بازی ها شرکت می کنند. طبق معمول کسانی کـه بازی هاي‌ پاسور بیشتری را یاد بگیرند از نظر ذهنی توانایی هاي‌ زیادی کسب می کنند. یکی از بهترین بازی هاي‌ ورق بازی پیکت میباشد کـه در زیر بـه توضیح کامل درباره این بازی پرداخته ایم.

 

درباره بازی پاسور پیکت

بازی ورق پیکت، یک بازی سرگرم کننده و چند سبکی اسـت کـه با 2 بازیکن انجام می شود. کسب امتیاز دراین بازی، از طریق ترکیب کارت و گرفتن ترکیب دست وسط اتفاق می‌افتد. برای انجام بازی شـما نیاز بـه 32 کارت دارید کـه این 32 کارت شامل کارت‌هاي‌ آس، شاه، بی بی، سرباز و 10؛ 9؛ 8 و 7 خال‌هاي‌ پیک و خشت و دل و گشنیز میشود. همچنین باید یک خودکار و کاغذ در طول بازی در معرض داشته باشید تا امتیازات 2 بازیکن ثبت شود.

آموزش بازی ورق پیکت

یکی از بازیکنان نقش دیلر را بر عهده میگیرد و بـه خودش و بازیکن دیگر هر کدام 12 کارت میدهد. توزیع کارت در مجموعه‌هاي‌ 2 یا 3 کارتی صورت میگیرد. مثلاً ابتدا 2 کارت خودش بعد 2 کارت رقیبش الی اخر. یا ابتدا 3 کارت خودش بعد 3 کارت رقیبش و… در نهایت پس از این کـه دیلر بـه هر بازیکن، 12 کارت داد، 8 کارت در دست او باقی خواهد ماند. این 8 کارت باقیمانده در وسط میز قرار می گیرد.

 

هدف از انجام بازی کارتی پیکت

هدف بازی کسب بیشترین امتیاز از شش دست بازی اسـت کـه انجام میشود. امتیازها از طریق ترکیب کارت‌ها و برنده شدن دست وسط، بـه دست می آیند.

 

نحوه انجام بازی ورق پیکت

یکسری ترکیب کارت‌ها دراین بازی وجوددارد کـه باعث میشود بازیکنان امتیاز کسب کنند. در ادامه در رابطه با ان‌ها توضیح خواهیم داد. در بازی کارتی پیکت، رتبه بندی کارت‌ها بـه این صورت اسـت کـه در هر خال، کارت آس بالاترین رتبه را دارد، سپس شاه، بعد بی بی، بعد سرباز و سپس 10 و 9 و 8 و 7 در رتبه‌هاي‌ بعدی.

 

ترکیب‌ هاي‌ پوینت

ترکیب‌هایي کـه امتیاز کسب میکنند، ترکیب‌هاي‌ پوینت «Point» هستند کـه بـه بازیکنی میرسد کـه بیشترین کارت رابا یک خال دارد.

 

ترکیب‌ هاي‌ توالی

امتیاز توالی بـه بازیکنی می رسد کـه طولانی‌ترین دنباله کارت‌ها را بـه ترتیب ودر خال یکسان دارد. طول یک توالی، باید حداقل سه کارت باشد.

 

ترکیب‌ هاي‌ ست

امتیازهای ست «Set» بـه بازیکنی میرسد کـه کارت‌هاي‌ بالاترین رتبه را دریک مجموعه چهارتایی یا سه‌تایی داشته باشد.

 

مراحل انجام بازی پاسور Piquet

در طول مرحله‌‌ي “برنده شدن دست وسط”؛ امتیازات از طریق شروع یک دست، برنده یک دست کـه حریف شروع کرده اسـت، برنده شدن دست آخر و برنده شدن بیشترین تعداد دست بدست می‎آید. نحوه تعویض کارت‌ها بدین صورت اسـت کـه هر بازیکن یک فرصت دارد کـه کارت‌هایش رابا کارت‌هایي کـه پس از توزیع در دست دیلر باقیمانده بودو در وسط میز گذاشته شده بود، تعویض کند.

آموزش بازی ورق پیکت Piquet + استراتژی های برنده شدن

آموزش بازی ورق پیکت

بازیکنی کـه دیلر نیست اول می تواند کارت‌هایش رابا کارت‌هاي‌ باقیمانده تعویض کند، او می تواند بین 1 تا 5 کارت از بین کارت‌هایش رابا ان کارت‌ها تعویض کند. سپس بازیکنی کـه دیلر بوده اسـت، میتواند کارت‌هایش رابا کارت‌هایي کـه باقیمانده اسـت، تعویض کند.

 

بازیکنی کـه دیلر نبوده اسـت، اول باید ترکیب‌هایي کـه در دستش ساخته اسـت را مشخص کند و تلاش کند کـه امتیاز کسب نماید. در هر دسته‌بندی، فقط بازیکنی کـه بهترین ترکیب را داشته باشد برای ان دسته بندی امتیاز می گیرد. پس از این کـه بازیکنی کـه دیلر نبوده اسـت، برای یک دسته بندی وضعیت خودرا مشخص کند، دیلر یکی از این 3 حالت را پیش خواهد گرفت و ان را اعلام خواهد کرد. خوب، غیرخوب یا مساوی.

 

مشخص کردن ترکیب کارت‌ ها

منظور از خوب این اسـت کـه ترکیب بازیکنی کـه دیلر نبوده اسـت بهتر اسـت و او امتیاز کسب میکند. از طرفی، منظور از غیرخوب این اسـت کـه ترکیب دیلر بهتر اسـت و بازیکنی کـه دیلر نبوده اسـت، برای ان ترکیب امتیاز کسب نمی کند. ودر آخر منظور از مساوی نیز این اسـت کـه برای این کـه برنده مشخص شود، اطلاعات دیگری لازم اسـت.

 

زمانی کـه هردو بازیکن، دارای یک ترکیب Point برابر باشند، بازیکنی کـه ارزش کارت‌هاي‌ بالاتری در خال امتیاز داشته باشد، برنده میشود. ارزش‌ها بـه شکلی کـه در ادامه گفته‌ایم، بـه کارت‌ها داده می شود: کارت آس 11؛ کارت شاه و بی بی و سرباز و ده، هر کدام 10 و کارت عدد نه، 9؛ کارت عدد هشت، 8 و کارت‌هاي‌ هفت نیز بـه اندازه 7 ارزش دارند.

 

همچنین هنگامی کـه هردو بازیکن، دارای یک ترکیب توالی «Sequence» برابر باشند، بازیکنی کـه با کارت با رتبه بالاتر توالی را شروع کرده اسـت، برنده خواهد بود. وقتی هم کـه هردو بازیکن، دارای یک ترکیب ست «Set» برابر باشند، بازیکنی کـه کارت رتبه بالاتری دریک ست داشته باشد برنده اسـت. یک ست باید دارای رتبه 10 یا بالاتر باشد.

 

مرحله برنده شدن دست وسط

بعد از این کـه بازیکنی کـه دیلر نبود، ترکیب خودرا مشخص کرد، سپس او یک کارت را در وسط میز به عنوان نخستین کارت دست وسط قرار خواهد داد. پیش از این کـه دیلر کارتی را بر روی دست وسط بازی کند، او نیز ترکیب کارت‌هاي‌ خودرا مشخص خواهد کرد. زمانی کـه دیلر نیز مشخص کرد، سپس او یک کارت را بر روی دست وسط بازی میکند بازیکنان باید تا جایی کـه امکانش وجوددارد، کارتی بازی کنند کـه خال یکسان با نخستین کارت دست داشته باشد.

آموزش بازی ورق پیکت Piquet + استراتژی های برنده شدن

آموزش بازی ورق پیکت

سپس در دست وسط، بازیکنی کـه کارتش رتبه بالاتری داشته باشد و خالش نیز یکسان با خال نخستین کارت دست باشد، برنده دست وسط خواهد بود. بازیکنی کـه یک دست را برنده میشود، نخستین کارت دست بعدی را بازی خواهد کرد. برای مثال فرض کنید یک بازیکن 9 دل وسط بگذارد، بازیکن بعدی باید اگر کارت دل در دستش دارد، حتماً کارت دل بازی کند.

 

مثلاً فرض کنید:

این بازیکن دوم 10 دل بازی کند. این بازیکن، برنده دست وسط خواهد بود. زیرا رتبه کارت 10 از رتبه کارت 9 بالاتر اسـت. و همین طور نخستین کارت دست وسط، خال دل داشت و این کارت 10 نیز خال دل میباشد.

 

قوانین بازی کارتی پیکت

اگر پس از توزیع کارت توسط دیلر، مشخص شود کـه یکی از 2 بازیکن، هیچ کارت چهره‌اي یعنی شاه یا بی بی یا سرباز، دریافت نکرده‌اند، این حالت به عنوان کارت بلانچ «Carte Blanche» شناخته می شود. کارت بلانچ باید بلافاصله توسط بازیکن اعلام شود و بـه حریف نشان داده شود. ده امتیاز برای کارت بلانچ بـه بازیکنی کـه این وضعیت را دارد، تعلق میگیرد و سپس بازی با تعویض کارت ادامه مییابد.

 

در صورتی کـه یک بازیکن در مرحله مشخص کردن ترکیب‌ها، پیش از این کـه بازیکن دیگر هیچ امتیازی کسب کند، بـه امتیاز 30 برسد، این بازیکن به عنوان پاداش یا بونس 60 امتیاز دریافت خواهد کرد کـه این حالت به عنوان ریپیکت «Repiquet» شناخته میشود. اگر یک بازیکن پس از این کـه بـه مرحله‌ي “برنده شدن دست وسط” رفتند، پیش از این کـه بازیکن دیگر هیچ امتیازی بگیرد، بتواند بـه امتیاز 30 برسد:

 

آنگاه او به عنوان پاداش 30 امتیاز می گیرد کـه به عنوان پیکت «Piquet» شناخته می شود. در صورتی کـه در حین مرحله‌ي اعلام ترکیب، برای پوینت یا توالی، یک مساوی فراخوانده شود و یا در ارزش امتیازات یا رتبه‌ي توالی‌ها تساوی رخ دهد، برای ان دسته بندی بـه هیچ بازیکنی امتیاز اعطا نخواهد شد.

 

امتیازات برنده در بازی

کارت بلانچ: 10 امتیاز

پوینت: بـه تعداد کارت‌ها در طولانی ترین خال

توالی: تعداد کارت‌ها در توالی «حداقل باید یک توالی 3 کارت را داشته باشد.»

ست 4: 14 امتیاز

ست 3: 3 امتیاز

ریپیکت «30-0»: 60 امتیاز

نخستین کارت دست وسط: 1 امتیاز

برنده شدن دستی کـه حریف شروع کرده اسـت: 1 امتیاز

برنده شدن آخرین دست: 1 امتیاز

بیشترین تعداد دست: 10 امتیاز

برد شدن تمامی 12 دست: 40 امتیاز

پیکت «30-0»: 30 امتیاز

 

نحوه برنده شدن در بازی پیکت

این روند انجام بازی کارتی پیکت کـه در بالا گفتیم، باید 6 بار انجام شود. یعنی 6 بار کارت توزیع شود و بازیکنان از طریق مراحل مختلف بـه کسب امتیاز بپردازند. در نهایت پس از 6 دور بازی، بازیکنی کـه بیشترین امتیاز را داشته باشد، برنده بازی خواهد بود. در آخر هم باید بگوییم کـه اگر میخواهید در انواع بازی هاي‌ ورق پاسور شرکت داشته باشید، می‌توانید بر روی لینکی کـه در پایین صفحه قرار داده ایم کلیک کنید.

 

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت
زیباترین فوتبالیست زن جهان آنا ماریا مارکوویچ + عکس های جدید داغ
زیباترین فوتبالیست زن جهان آنا ماریا مارکوویچ + عکس های جدید داغ