آموزش هندیکپ آسیایی در پیش بینی فوتبال | هندیکپ در شرط بندی فوتبال چیست

آموزش هندیکپ آسیایی در پیش بینی فوتبال | هندیکپ در شرط بندی فوتبال چیست

آموزش هندیکپ آسیایی در پیش بینی فوتبال 

دراین پست به آموزش هندیکپ آسیایی در پیش بینی فوتبال می‌پردازیم. اگر از طرفداران شرط بندی فوتبالی هستید حتماً با گزینه اي بـه نام هندیکپ در سایت هاي‌ شرط بندی رو به رو شده اید، هندیکپ در واقع نوعی پیش بینی بر روی اختلاف گل تیم ها دریک بازی می‌باشد. در هندیکپ شما روی تعداد گل هاي‌ بازی آوانس میدهید. در کل 2 نوع هندیکپ آسیایی و اروپایی داریم کـه در ادامه بـه توضیح ان میپردازیم. با فوتبال 91 همراه باشید.

 

هندیکپ در شرط بندی چیست

آپشن هندیکپ یکی از حالت هاي‌ شرط بندی ورزشی اسـت کـه بیشتر در پیش بینی هاي‌ فوتبالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هندیکپ یعنی شـما نسبت بـه تعداد گل بـه تیم مقابل اوانس دهید. یعنی نتیجه بازی رابا فرض این کـه یک تیم یک گل جلو هست پیش بینی کنید. هدف از این نوع شرط بندی هم سطح سازی رقابت و کم ریسک کردن شرط بندی اسـت.

آموزش هندیکپ آسیایی در پیش بینی فوتبال | هندیکپ در شرط بندی فوتبال چیست

مثلاً: شـما زمانی کـه برای یک تیم هندیکپ منفی را درنظر می‌گیرید یعنی: اگر این تیم با اختلاف 2 گل یا بیشتر از 2 گل ببرد شرط شـما برنده می‌شود. و اگر با اختلاف 1 گل ببرد مثلاً: «1-0 یا 2-1» شرط شـما فسخ میشود. برای درک بهتر فرض کنید کـه مسابقه فوتبال بین دو تیم با اختلاف «سطح قدرت» آنهاست دراین زمان ما میتوانیم از شرط هندیکپ استفاده کنیم کـه یک شرط بندی کم ریسک داشته باشیم.

 

آموزش هندیکپ آسیایی

یکی از 2 نوع هندیکپ اسـت کـه روی قدرت و عملکرد تیم ها کار می‌کند. بـه همین دلیل دراین نوع هندیکپ ضرایب تیم ها بـه هم نزدیک و موقعیت برای رقابت در پیش بینی بیشتر اسـت. در هندیکپ آسیایی پیش بینی ها براساس یک جدول ارزیابی میشود. دراین جدول لاین هاي‌ مختلف و نتایج پیش بینی هاي‌ معادل ان فهرست می‌شود.  دراین نوع هندیکپ دو شماره در مقابل هر تیم قرار دارد:

آموزش هندیکپ آسیایی در پیش بینی فوتبال | هندیکپ در شرط بندی فوتبال چیست

شماره اول = هندیکپ

شماره دوم = ضریب برد

 

توضیحات جدول هندیکپ

در ادامه بـه توضیحات کامل جدول هندیکپ آسیایی می‌پردازیم تا درک بهتری نسبت بـه این آپشن پراستفاده در پیش بینی هاي‌ فوتبالی داشته باشید.

 

هندیکپ 0 چیست؟

هندیکپ 0 یعنی: درصورت مساوی بودن بازی قرداد فسخ و کل مبلغ پیش بینی بـه حساب شـما عودت میگردد ودر صورتی کـه تیم ما بازی را ببرد، ما هم کل مبلغ پیش بینی را برده ایم واگر تیم ما ببازد، ما هم کل مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم.

 


 

هندیکپ 0.25 چیست؟

هندیکپ 0.25- یعنی: اگر بازی مساوی شود، وضعیت ما نصف باخت اسـت یعنی نصف مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم. اگر تیم ما ببرد، ما کل مبلغ پیش بینی را برده و اگر تیم ما ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

هندیکپ 0.25+ یعنی: اگر بازی مساوی شود، وضعیت ما نصف برد اسـت یعنی نصف مبلغ پیش بینی را برده ایم. اگر تیم ما ببرد، کل مبلغ میزان برد را برده ایم و اگر تیم ما ببازد ،کل مبلغ پیشبینی را باخته ایم.

 


 

هندیکپ 0.5 چیست؟

هندیکپ 0.5- یعنی: اگر بازی مساوی شود ،وضعیت ما کامل باخت است ،یعنی کل مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم. اگر تیم ما برنده باشد، کل مبلغ میزان برد را بدست آورده ایم و اگر تیم ما ببازد، کل مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم.

 

هندیکپ 0.5+ یعنی: اگر بازی مساوی شود، وضعیت ما کامل برد است ،یعنی کل میزان برد را بدست آورده ایم. اگر تیم ما برنده باشد، کامل میبریم و اگر تیم ما بازنده باشد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 


 

هندیکپ 0.75 چیست؟

هندیکپ 0.75- یعنی: اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما نصف برد اسـت یعنی نصف مبلغ پیش بینی را بدست آورده ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، ما کامل برنده شده ایم. اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

هندیکپ 0.75+ یعنی: اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما نصف باخت اسـت یعنی نصف مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم و اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کامل برنده شده ایم.

 


 

هندیکپ 1 چیست؟

هندیکپ 1- یعنی: اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما فسخ اسـت و کل مبلغ پیش بینی بـه حساب ما باز میگردد. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم و اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

هندیکپ 1+ یعنی: اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما فسخ اسـت و کل مبلغ پیشبینی بـه حساب ما باز می‌گردد. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم و اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم.

 


 

هندیکپ 1.25 چیست؟

هندیکپ 1.25- یعنی: اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما نصف باخت اسـت یعنی نصف مبلغ پیش بینی را باخته ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم و اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم.

 

هندیکپ 1.25+ یعنی: اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما نصف برد اسـت یعنی نصف مبلغ پیش بینی را برده ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم و اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را بدست آوردهایم.

 


 

هندیکپ 1.5 چیست؟

هندیکپ 1.5- یعنی: اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما کامل باخت اسـت. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، ما کل مبلغ پیش بینی را برده ایم و اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

هندیکپ 1.5+ یعنی: اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما کامل برد اسـت. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل ببازد، ما کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم. اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم.

 


 

نکته مهم درباره هندیکپ

در تمامی هندیکپ ها اگر  میخواهید وسط بازی و بـه شکل زنده پیش بینی کنید «و گلی رد و بدل شده اسـت» حتماً دقت کنید کـه: بعضی از سایت هاي‌ پیش بینی و شرط بندی از همان لحظه و از همان نتیجه هندیکپ را حساب می‌کنند یعنی:

 

«اگر بازی 1-0 شده و شـما می‌خواهید هندیکپ بزنید، باید بازی را 0-0 فرض کنید.» همچنین توجه داشته باشید کـه در هندیکپ آسیایی، نتیجه پیش بینی شـما پس از پایان بازی و بر اساس نتیجه نهایی بازی ارزیابی میگردد. در مجموع یادتان باشد کـه هندیکپ یعنی: شرط بندی بر اساس اختلاف گل ها در نتیجه یک بازی فوتبال.

آموزش هندیکپ آسیایی در پیش بینی فوتبال | هندیکپ در شرط بندی فوتبال چیست

«نمونه اي کامل تر از فهرست هندیکپ آسیایی»

 

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت
هشت ساعت ارگاسم متوالی با این روش های عالی!
هشت ساعت ارگاسم متوالی با این روش های عالی!